web analytics

Pin Up Casino-ya necə qalib gəlmək olar

Pin Up kazinoda necə qalib gəlmək olar?

Hər bir kazino oyunçusunu daim yüksək uduşlar mövzusu maraqlandırıb. Bu təbii haldır. Ahı kim gərgin iş cədvəlindən sonra əla dincəlmək istəməz? Hamı. Bəzi mərcçilər daim kazinoda yeni hisslər yaşamaq istəyir və uduşlarına uduş qatmaq üçün həmişə müxtəlif yollara əl atırlar. Bəs pinup casinoda necə qazanmaq olar ? Ümumiyyətlə yüksək uduşları pinup casinoda qazanmaq mümkündürmü ? Bugün biz buna aydınlıq gətirəcəyik və sizə qazancın növlərindən bəhs edəcəyik.

Pin-Up kazinoda qazanmaq realdır?

Təbii ki! Bundan he şübhəniz olmasın! Qazancınız onsuzda olacaq. İmtası, nə qədər? Hər şey sizin məqsədləriniz və büdcənizdən aslıdır. İlk öncə kazinoda necə oynamaq olar məsələsinə aydınlıq gətirək. Online casino pin-up-da qazanma şərtləri əslində o qədər də qəliz deyil. Təbii ki təcübəli oyunçuların yüksək uduşlara yiyələnmələri daha realdır, çünki onlar strategiya ilə oynayırlar. Bugün biz o strategiyalar mövzusuna da toxunacağıq.

Pin Up-da düzgün qazancın sxemləri

Cekpotlar

Pin-up kazino cekpotu necə vurmaq olar sualı sıravi və təcrübəli oyunçularda həmişə maraq doğurub. Bu aydın məsələdir. hər bir kazino oyunçusu həmişə bu haqda xəyal edib. Təbii ki Pin Up bunun üçün bütün imkanları mərcçilərə təqdim edir. Demək olar ki müəssənin hər bir slotunda cekpot udmaq imkanı yüksəkdir.

Pinkoinlər

Pinkoinlər özü-özlüyündə sayıtn bonus sisteminə daxildir və mərcçiyə müəyyən üstünlüklər verir. Onların qazanılması uduşu dəfələrlə artırmağa imkan verir. Pinkoinləri oyun prosesində qazanmaq olar. Lakin onlar həmçinin konkret addımlara görədə təqdim olunur. Məsəl üçün saytda qeydiyyatdan keçib təsdiqləmə aldıqdan sonra.

Rəsmi turnirlər

Pin up casino necə qazanmaq olar sualına bir başqa aydınlığı təbii ki burada təşkil olunan turnirlər verir. Priz fondu çox yüksək olur. Bu səbəbdən saytın yeni iştirakçılarına belə turnirlərdə mütləq iştirak etmələri tövsiyyə edilir. Onlar qazanclarına qazanc qata bilərlər. Qazanca gəldikdə məbləğ 20 000 – 30 000 AZN arası dəyişir!

Pin Up kazinoda işlək qazanc strategiyaları

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, təcrübəli oyunçuların yüksək qazanca yiyələnmələri daha çoxdur. Bunun əsas amillərindən biri onların konkret oyun strategiyası üzərində getmələridir. Məsəl üçün, çox sıravi oyunçular minimal depozit balansının mümkün qədər daha çox işlənilməsindən, belə desək «dartılmasından» yönnədirlər. Lakin bu üslub geniş qazanca zəmanət vermir. Beləki, daha təcrübəli mərcçilər depozit balansını 100 fırlanışa uyğun bölməyi məsləhət görürlər. Sadalanan strategiyalara kazino aləmində «slow», yəni «asta», «yavaş» taktika deyilir. Gəlin bu strategiyanın növləri ilə tanış olaq.

Boş spinlər

Bu strategiya təcrübəli kazino oyunçularının ən məşhur taktikalarından biridir. Qısaca desək, online casino pin-up-da qazanma şərtləri böyük uduşlar vəd etdikdən, əsas məsələ spində qazanc kombinasiyalarının ardınca ardıcıl itkilər gəldikdə, onların dəyişilməsidir. yəni, daha sadə dildə desək, əgər dalbadal uduzursunuzsa, avtomatı dəyişin.

Martinqeyl

Özlüyündə «aqressiv» üslubu ilə seçilən Martinqeyl nəinki kazinoda, həm də ümumi mərc oyunlarında ən popular strategiyalardan biridir. Niyə? Çünki bu taktikada siz uduzduğunuz təqdirdə növbəti bahisin məbləğini 100% (yəni 2 qat) artırırsınız ki qazandığınızda, uduş məbləği həm uduzduğunuz miqdarının tamını örtsün, həm də sizi qazanca çıxartsın.

Parlay

Bu strategiya yuxarıda qeyd olunanın tam əksidir. Əgər Martinqeyl-də yenik düşdüyünüz təqdirdə bahisi iki dəfə artırırdınızsa, parlay strategiyasında hər uduşda siz bahisi artırırsınız. Uduzduğunuz təqdirdə isə bahis miqdarını 2 dəfə azaldırsız. Parlay taktikası da Martinqeyl kimi aqressiv üslübdadır.

High/Low

High/Low strategiyası əslində çox bəsid taktikadır. Burada söhbət konkret nəzərdə tutulan mərc miqdarından gedir. Riyazi biliklərdən çox burada oyunçu məntiqi əsaslara da yiyələnməli və oyunun gedişatını diqqətlə izləməlidir. Hər şey hesablamadan asılıdır. Misal üçün, oyunçu 1 saata özünə 100 AZN məbləğ istifadə edəcəyini hesablayır. Qeyd edək ki, hardasa 40% nisbətdə qazanc onsuzda olacağı təqdirdə zəmanət üçün 120 AZN götürmək lazım gələcək. Saat etibarı ilə hər slotdaki spinlərin ortalama miqdarı 120-160 ədəd olduğu təqdirdə bu strategiyaya görə bu haradasa 60-80 tsikl təşkil edəcəkdir. Bu da normal qazancı təminləyəcək. Sadəcə olaraq bahis miqdarını düzgün bölmək lazımdır.

Pin up cekpotu necə vurmaq olar

Pinup kazinolarında cekpotu necə vurmaq olar ? Əslində bu sual çox insanı maraqlandırır. Amma sirr çox bəsiddir. Başlıcası siz gərək özünüzə uyğun, rahat olan onlayn slotu seçəsiniz və onun xüsusiyyətlərini dərindən öyrənəsiniz.

Ən əsas məyarlardan biri büdcənizi düzgün hesablamanızdır. Belə olduğu təqdirdə siz uduzduğunuz təqdirdə belə məbləğ minimum olacaq.

Yuxarıda sadalanan oyun strategiyalarını slotlarda işlətməklə qazancınızı artıra bilərsiniz. Və təbii ki ümumiyyətlə kazinoda nəsə yolunda getməyəndə təlaşa qapılmayın. Heç vaxt emosiyalarınızla hərəkət etməyin. Kazino bunu sevmir. Soyu başla oynadığınız təqdirdə isə qazanc daim sizinlə olacaq!

error: Content is protected !!