web analytics

Pin up kazino-dan qazancınızı necə çıxara bilərsiz?

Pin up casino-dan pul çıxarılması oyunçuların sualları sırasında ilk pillələrdə yer alır. Kazino oyunçularının əksəriyyətini həmişə qazanclarını müəssədən necə çıxartmalı olduqları maraqlandırıb. Əslində bu məsələ açıq ayıdn ortadadır. Çünki əgər söhbət ciddi bir şirkətdən və brend kompaniyadan gedirsə, burada artıq şübhələnəsi bir şey olmamalıdır. Ələxsusda əgər bu şirkətin adı Pin up-dırsa. Anlaşılandır ki burada oyunçu tam əminliklə mərc edib, xoş dəqiqələr keçirə bilər. Qazancı çıxarmaqda isə heç bir problem yaşanılmır. Bu ilk öncə şirkətin prestiji məsələsinə görə vacibdir. Əksinə, müştərilərimiz daim bizdən razı qalırlar. Bugünə kimi qazancı çıxarmaqda heç bir problem yaşanmayıb. Budur bizim fərqimiz.

Pulu çıxarmaqla Pin Up onlayn kazinosunda necə oynamaq olar?

Pin up casino-dan vəsait çıxarmaq çox asanddır. Qeyd etmək lazımır ki uduşu real pula çevirmək üçün müxtəlif sadələşdirici tədbirlər quraşdırıb, hansılar ki ümumən istifadəçinin işini asanlaşdırır. Məsəl üçün bircə onu demək olar ki, pin up VISA və ya Mastercard kimi məşhur platformaları dəstəkləyir və bir çox beynəlxalq bank kartlarına çıxarımları gərçekləşdirir. Amma üstünlüklər təkcə bunlar deyil. Pin up onlayn kazino həmçinin Qiwi və Webmoney kimi elektron pul kisələrini də dəstəkləyir.

Pin Up kazinodan Qiwi və Webmoney-ə minimal pul çıxarımı

Rəsmi sayt pin up casino həmişə öz innovativliyi ilə seçilib. Yuxarıda deyildiyi kimi, vəsaiti həm bank kartlarına ,həm də elektron pul kisələrinə çıxarmaq olar. bəs görən elektrn pul qabıları üçün minimal çıxarma məbləği nədir? Gəlin bu məsələyə aşağıdaki cədvəldə aydınlıq gətirək:

Vasitə Min. məbləğ Müddət Komissiya
Qiwi 7 AZN 2 gün 0%
Webmoney 7 AZN 2 gün 0%

Bəli, siz düz anladınız. Sadəcə 2 gün müddətinə minimum 7 AZN məbləğini faizsiz çıxara bilərsiniz. Bu ahı sadəcə möhtəşəmdir!

İnternet pul qabı vasitəsi ilə vəsaiti necə çıxarmaq olar?

Hər hansı pul qabı-dan qazancı çıxarmaq üçün növbəti göstərilən addımlara əməl etmək lazımdır:

  1. İlk öncə «Kassa» bölümünə daxil olub orada «Çıxarmaq» tuşuna basmaq gərəkdir.
  2. Sonra açılan pəncərədə müvafiq elektron pul kisəsi seçilməlidir.
  3. Elektron pul qabını seçdikdən sonra müştəriyə telefon nönmrəsini təsdiqləmək təklif ediləcək və daha sonra çıxarmaq istədiyi məbləğin miqdarı təklif olunacaq.
  4. Hər şey tamamlandıqdan sonra isə «Çıxarmaq» düyməsini basmaqla uduş məbləği oyunçunun balansına oturacaq.

Sadalanan metodlar pin up casino-dan karta vəsait çıxarmaq üçün bütün elektron pul qabılarına aid edilir.

Pin Up kazinodan pul çıxarmağın şərtləri

Pin up casino-dan vəsait çıxarmaq yalnız şəxsi kabinetdən gərçekləşir. Şəxsi kabinetə isə sadəcə qeydiyyatdan və təsdiq prosesindən keçən oyunçular daxil olur. Bu bir daha qeydiyyatın vacibliyini vurğulayır. Sözügedən mərhələdə həmçinin müştərinin təhlükəsizlik naminə aktiv mobil nömrəsi götürülür. Hər şeydən əvvəl təbii ki müştərinin real olub-olmamağı da yoxlanılır.

Bunu da əlavə etmək lazımdır ki, pindən karta qədər pul çıxarılması minimum 7 AZN təşkil edir və vəsait «Kassa» bölümündən götürülür. Buradan siz uduşunuzun çıxarılmasına yönəlik daha ətraflı məlumata yiyələnə bilərsiniz.

Çıxarış xüsusiyyətli Pin Up oyun avtomatları

Pin up kazino çox ciddi bir müəssədir. Burada manipulyasiya və ya yalana yer yoxdur. Əslində bu artıq sayta girişdə bəlli olur. Pin Up onlayn kazino ancaq peşəkar soft proqramçı və şirkətlərlə əməkdaşlıq edir. Saytda istənilən zövqə uyğun minlərlər oyun slotları mövcuddur. Bütün bunlara yiyələnmək üçün qeydiyyatdan mütləq keçmək lazımdır. Bunun üçün siz e-mail adresinizi və nömrənizi təsdiqləməliniz. Sonrakı mərhələdə artı siz pin up casino-dan vəsait çıxarmaq funksiyasına nail olacaqsınız. Adətən bununla bağlı heç bir problem olmur, amma belə bir şey olduqda siz Texniki Şöbəyə həmişə müraciət edə bilərsiniz.

Pin Up kazino-da limitlər

Pin Up kazino-nun limitləri çox əlverişlidir. Bütü ouçu kateqoriyaları üçün müxtəlif ikanlar təklif olunur. Təbii ki hər bir bu tipli müəssədə olduğu kimi, burada da limitlər mövcuddur. Buna bir neçə məntiqi səbəb vardır — həm təhlükəsizlik, həm də yüklənmə baxımından. Pin up casino-dan pul çıxarılması üçün aktual limitlər bunlardır:

Müddət Məbləğ
1 gün 9 300 AZN-dək
1 həftə 31 000 AZN-dək
1 ay 93 000 AZN-dək

*Əslində cədvəldə göstərilən məbləğlər müəyyən müştərinin VIP-statusuna görə də dəyişə bilər.

Əgər pullar çıxarılmasa nə etməli?

Çox nadir hallarda belə bir şe ola bilər ki qazanc oyunçunu hesabına oturmasın. Bu əsasən iki səbəbdən baş verə bilər. Hər ehtimala panikaya düşməyə ehtiyyac yoxdur:

  1. Sizin qazancla bağlı çıxarışınız kazinonun qaydalarına ziddir. Belə olduğu təqdirdə sadəcə olaraq pin up casino-dan pul çıxarılması ilə bağlı qaydalara bir daha nəzər salmalısınız. Bundan sonra hər şey alınacaq.
  2. Texniki nasazlıq. Hər bir saytda olduğu kimi, müəssənin sistemində də nasazlıq baş verə bilər. Belə olduğu təqdirdə tez bir zamanda saytın Texniki Dəstəyinə müraciət etməyiniz xahiş olunur. Yekun nəticədə sizin qazancınız balansınıza oturacaqdır.

Çıxarış tələbinin təsdiqlənməsi

Çox müştərilərdə suallar yarana bilər — pin up casino-dan vəsait çıxarmaq üçün niyə təsdiqləmə lazımdır. Səbbələr çoxdur. Başlıca səsbəb təsdiqləmə sizin təhlükəsizliyiniz üçündür. Çünki müasir zamanədə hər bir fırıldaqçıya rast gəlmək olur. Bundan başqa, oyunçunun real şəxs olduğunun təsbiti üçün kazino rəhbərliyinə göndərilən sənədlərdə böyük rol oynayır. Təsdiqləmə həmçinin uduş vəsaitinin balansa daha sürətlə oturulması və karta çıxarılmasında mühüm rol oynayır. Odur ki qeydiyyatdan keçib onaylama almaq çox vacib mərhələdir!

error: Content is protected !!